دستگاه صنعتی Modern Kitchens

دستگاه زباله خرد کن صنعتی

مشخصات دستگاه صنعتی رستورانی
3/4 HPقدرت دستگاه
3 طبقهتعداد طبقات خردکن
Stainless Steelجنس تیغه و سیستم خردکن
داردAuto-Reverse
15-25 db ( بسیار کم صدا )صداری خروجی از دستگاه در هنگام کار
داردPower Boosting Circuit